Naše specializace


Obchodní právo a právo mezinárodního obchodu
Komplexní poradenství ohledně vztahů s dodavateli a odběrateli, příprava veškerých druhů komerčních smluv a dalších souvisejících dokumentů – včetně kupních smluv, smluv o dílo, smluv o
poskytování služeb, marketingových a franšízových smluv a také všeobecných obchodních podmínek.

Právo obchodních společností, fúze, přeměny a akvizice
Komplexní poradenství při zakládání, přeměnách a likvidacích společností, obsazování jejích orgánů, jednání těchto orgánů a vztahů v koncernu – včetně přípravy stanov, společenských smluv, zápisů z valných hromad, jednání orgánů, smluv o výkonu funkce a registrace příslušných skutečností ve veřejném rejstříku .

Poradenství při akvizicích a prodejích – právní audity, strukturování transakcí, příprava transakční dokumentace a post-transakční práce.


Pracovní právo
Komplexní poradenství, zejména zaměstnanecká pracovněprávní agenda, problematika kolektivního vyjednávání, manažerské smlouvy, smlouvy o výkonu funkce, implementace zaměstnaneckých bonusů a výhod a dalších vnitřních předpisů, otázky spojené s ukončením pracovního poměru (včetně hromadného propouštění), zaměstnanecké spory.

Právo informačních technologií
Komplexní řešení právního rámce pro IT společnosti i jednotlivé IT zakázky, zejména v oblasti elektronického obchodování, softwarového práva, internetového práva, licenčních smluv. Outsourcing informačních technologií a ochrana osobních údajů subjektů na internetu.

Právo duševního vlastnictví
Především právo ochranných známek, autorské právo a mediální právo, včetně regulace reklamy.

Soudní spory a arbitráže
Komplexní poradenství a zastupování v řízení před soudy (včetně Nejvyššího soudu ČR a Ústavního soudu ČR) i rozhodci, včetně předních domácích (Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR) a zahraničních rozhodčích institucí (ICC International Court of Arbitration v Paříži a Internationale Schiedsgericht der Wirtschaftskammer Österreich ve Vídni).

Insolvenční právo
Poradenství a zastupovaní věřitelů a dlužníků v insolvenčním řízení a související agenda.

Správní řízení
Zastupování ve všech druzích správního řízení včetně řízení o přestupcích, správních deliktech, žádostech, povoleních a souhlasech, a to před správními orgány i specializovanými senáty krajských soudů a Nejvyšším správním soudem ČR ve správním soudnictví. Právní pomoc v rámci kontrol správních kontrol, včetně daňových.

Nemovitostní právo a právo výstavby
Komplexní poradenství ohledně práva nemovitostí – zejména prodeje a nákupy, nájmy výrobních areálů, kanceláří a maloobchodních prostor, problematika povolování a výstavby a související dokumentace, strukturování transakcí, příprava související dokumentace a smluv a právní audity.

Právo životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví
Poradenství ve specifických aspektech práva životního prostředí a bezpečnosti, zejména regulace odpadů, kontaminace a znečištění, elektroodpadů, bezpečnosti práce a bezpečných podmínek, zastupování ve správních řízeních.

Právní regulatorika výrobků
Specifické aspekty povolování, označování výrobků, bezpečnosti výrobků, stahování výrobků z trhu, distribuce a regulatoriky, se zaměřením na regulaci alkoholických výrobků, cigaret a elektronických cigaret, elektro-výrobků.

Energetické právo
Komplexní poradenství a právní služby pro neregulované i regulované subjekty působící na trhu s elektřinou, teplem anebo plynem (výrobcům, obchodníkům, distributorům, provozovatelům přenosové soustavy, ale i podnikům-odběratelům).